Delatnost

DELATNOSTI „REMBAS TRANS“-a D.O.O. RESAVICA:

  • Pretežna delatnost društva:                                                                              

4931– gradski i prigradski kopneni prevoz putnika                                                     

 autobus---bocna-strana-1

  • Ostale delatnosti koje može društvo obavljati su slede?e:                                          

60212 – prevoz putnika u gradskom saobra?aju 60220 – taksi prevoz 60230 – ostali prevoz putnika u drumskom saobra?aju 60240 – ostali prevoz putnika u kopnenom saobra?aju 60250 – prevoz robe u drumskom saobra?aju 63110 – pretovarkombi-teretni tereta 63120 – skladišta i stovarišta 63211 – održavanje i nega kola 63214 – usluge u drumskom saobra?aju 63400 – aktivnosti drugih posrednika u saobra?aju 66010 – osiguranje života 66030 – ostalo osiguranje 45110 – rušenje i razbijanje objekata – zemljani radovi 45120 – ispitivanje terena bušenjem i sondiranjem 45210 – grubi gra?evinski radovi i specifi?ni radovi niskogradnje 45230 – izgradnja saobra?ajnica, aerodromskih pista i sportskih terena 45240 – izgradnja hidrogra?evinskih objekata 45250 – ostali gra?evinski radovi uklju?uju?i i specijalizovane radove (fundiranje) 45200 – održavanje i opravka motornih vozila 50300 – prodaja delova i pribora za motorna vozila 51130 – posredovanje u prodaji drvne gra?e i gra?evinskog materijala 51510 – trgovina na veliko ?vrstim, te?nim i gasovitim gorivima (mastima,mazivima, uljima i sl. proizvodima) 51530 – trgovina na veliko drvetom i gra?evinskim materijalom 51570 – trgovina na veliko otpacima i ostacima 52480 – ostala trgovina na malo u specijalizovanim prodavnicama, ulje za loženje u doma?instvu, plin za doma?instvo, ugalj i drvo za doma?instvo 14110 – va?enje kamena za gra?evinarstvo 14210 – va?enje šljunka i peska 26630 – proizvodnja gotove betonske smeše.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/