Istorijat

Rembastrans-logoPreduze?e za transportne usluge, održavanje i popravku motornih vozila „Rembas trans“ d.o.o. Resavica, osnovano je kao Društvo sa ograni?enom odgovornoš?u. Osniva? je Javno preduze?e za podzemnu eksploataciju uglja iz Resavice.

Na osnovu ?lana 19. Zakona o Javnim preduze?ima i obavljanju delatnosti od opšteg interesa ( Sl.glasnik RS br.25/00 i 25/02), Programa strateške kosolidacije JP PEU Resavica, ?lana 7. i 106. Zakona o privrednim društvima i ?lana 29. Statuta Javnog preduze?a za podzemnu eksploataciju uglja, Upravni odbor JP PEU, doneo je Odluku o osnivanju Preduze?a za transportne usluge, održavanje i popravku motornih vozila „Rembas trans“ d.o.o. Resavica (broj: 01-3526 od 28.01.2005.godine).

                                                                                       zgrada---logo

Vlada Republike Srbije daje Saglasnost na Odluku o osnivanju Preduze?a (broj: 023-1284/2005 od 10.03.2005.godine). Preduze?e je po?elo sa radom 01.05.2005.godine. Imalo je 58 zaposlenih. Sedište je u Resavici, ulica 6. avgusta Lamela III. Ostali podaci: Mati?ni broj 20024674, PIB: 103814311, teku?i ra?uni: 295-1243340-33, 160-163567-98.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/