Organi upravljanja

ORGANI UPRAVLjANjA „REMBAS TRANS“-a (DRUŠTVA)

             sema poslovanja

Skupština članova Društva i Direktor. Skupština članova Društva: Dok Društvo posluje kao jednočlano, ovlašćenja Skupštine članova Društva obavlja član Društva ili lice koje ima ovlašćenja člana Društva. Član Skupštine Društva određen je ODLUKOM Upravnog odbora JP PEU Resavica (broj: 01-3526 od 28.01.2005.godine). Direktor Društva: Skupština članova Društva bira direktora Društva, odnosno u ovom početnom obliku stvaranja Društva, Direktora bira Upravni odbor JP PEU. I Skupština Društva i Direktor imaju svoje obaveze i dužnosti koje proističu iz Odluke o osnivanju Društva.

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/