Poslovodstvo Rembastransa

POSLOVODSTVO REMBAS TRANS-A

Organizuje i vodi poslovanje REMBAS TRANS-a, predlaže poslovnu politiku, godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovođenje, priprema predloge odluka i drugih akata, organizuje izvršenje poslova zaštite na radu i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, osnivačkim aktom i Statutom.Rembastrans-Boban Brankovic

Direktor Organizuje i vodi poslovanje društva. Stara se o zakonitosti i odgovara za zakonitost rada Društva. Zastupa i predstavlja Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograničenja. Izvršava obaveze navedene u Odluci o osnivanju Društva

Zamenik direktora u odsustvu Direktora, organizuje i vodi poslovanje Društva i izvršava obaveze navedene u Odluci o osnivanju Društva

Tehnički rukovodilac Organizuje i rukovodi svim poslovima održavanja i servisiranja motornih vozila i mašina, korišćenje i upotrebu istih na osnovu mesečnog plana rada, radnih naloga i uputstava za rad; - izrađuje mesečni plan rada; - daje stručna i druga uputstva za rad poslovođama i ostalim radnicima; - vodi računa o kvalitetnoj i blagovremenoj nabavci rezervnih delova; - organizuje vođenje propisane evidencije o izvršenim radovima, utrošku repro-materijala, - obavlja i ostale poslove organizaciono - tehničke prirode

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/