Poslovodstvo Rembastransa

POSLOVODSTVO REMBAS TRANS-A

Organizuje i vodi poslovanje REMBAS TRANS-a, predlaže poslovnu politiku, godišnji program poslovanja i preduzima mere za njegovo sprovo?enje, priprema predloge odluka i drugih akata, organizuje izvršenje poslova zaštite na radu i obavlja druge poslove u skladu sa Zakonom, osniva?kim aktom i Statutom.Rembastrans-Boban Brankovic

Direktor Organizuje i vodi poslovanje društva. Stara se o zakonitosti i odgovara za zakonitost rada Društva. Zastupa i predstavlja Društvo u poslovima unutrašnjeg i spoljnotrgovinskog prometa bez ograni?enja. Izvršava obaveze navedene u Odluci o osnivanju Društva

Zamenik direktora u odsustvu Direktora, organizuje i vodi poslovanje Društva i izvršava obaveze navedene u Odluci o osnivanju Društva

Tehni?ki rukovodilac Organizuje i rukovodi svim poslovima održavanja i servisiranja motornih vozila i mašina, koriš?enje i upotrebu istih na osnovu mese?nog plana rada, radnih naloga i uputstava za rad; - izra?uje mese?ni plan rada; - daje stru?na i druga uputstva za rad poslovo?ama i ostalim radnicima; - vodi ra?una o kvalitetnoj i blagovremenoj nabavci rezervnih delova; - organizuje vo?enje propisane evidencije o izvršenim radovima, utrošku repro-materijala, - obavlja i ostale poslove organizaciono - tehni?ke prirode

Download Full Premium themes - Chech Here
Free artbetting.net bookamkers reviw.
http://b.artbetting.net/